Zkušební řády - ZZO

ZZO - zkouška základní ovladatelnosti 

 Kritéria:
1) Stáří psa nejmíň 10 měsíců.
2) Kohoutková výška není limitována.
3) Zkoušky se můžou zúčastnit i psi bez PP.
4) Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima.
5) Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky.
6) Současně se zkoušky účastní max. 15 psů.
7) Povinná výstroj psa: * nestahovací obojek, náhubek, vodítko.

Obsah:
1) poslušnost (max. 60 b, min. 42 b.)
2) speciální cviky (hodnoceno slovně)

Hodnocení:
Celkem lze získat maximálně 60 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 42 a dále rozhoduje hodnoceních cviků. U těchto cviků je potřeba, aby pes ze dvou cviků získal alespoň známku ,,prospěl" a v jednom může být hodnocen ,,neprospěl". Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa 3x přivolat. Nepříjde - li pes k psovodu ani po třetím zavolání, je posuzování ukončeno. Není také přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl u sebe psovod hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování té časti zkoušky, u které bylo toto ustanovení porušeno. Je - li počet bodů u některé části nižší než 70 bodů, pes zkoušku nesložil. Neuspěje - li pes při zkoušce, může ji opakovat; časový odstup není stanoven.

Známky:
* prospěl výborně (PV) - poslušnost: 51 - 60 b.; spec. cviky: 2x prospěl výborně, nanejvýš 1x prospěl
* prospěl (P) - poslušnost: 42 - 50 b., spec. cviky: 2x min. prospěl, 1x neprospěl
* nedostatečně (N) - poslušnost: 0 - 41 b., spec. cviky: 2x neprospěl
-------------------------------------------------------------------------
1. POSLUŠNOST
* přivolání psa - před psovoda; k noze psovoda
* ovladatelnost na vodítku
* sedni - lehni
* za pochodu odložení vleže
* aport volný
* odložení psa

2. SPEC. CVIKY
* přivolání za ztížených podmínek
* chování psa ve skupině osob
* chování psa krátkodobě přivázaného a zanechaného o samotě